Lạm phát cao sẽ tiếp tục nhấn chìm thị trường bất động sản